ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე) – BTE

ბიზნესის სკოლა

სამაგისტრო პროგრამები

ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე)

საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი და რეგისტრაციის პროცედურა

სამაგისტრო პროგრამაზე – „ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე)“ – მიღება ხდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების, შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდისა და რეზიუმეს (CV) საფუძველზე.

პროგრამაზე დაიშვებიან აპლიკანტები, რომელთაც მოპოვებული აქვთ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ნებისმიერ სფეროში (სასურველია, მაგრამ არა სავალდებულო – ბიზნესისა და ეკონომიკის მიმართულებით).

*გაითვალისწინეთ: რეზიუმე არ განიხილება, თუ არ იქნება მითითებული/წარმოდგენილი:

  • დიპლომის საშუალო ნიშანი (GPA) და GPA-ს გამოთვლის წესის დამადასტურებელი დოკუმენტი (GPA-ს მინიმალური და მაქსიმალური ქულა) ან დიპლომის ქულების საშუალო არითმეტიკული;
  • სამუშაო გამოცდილებისა და სტაჟირების აღწერისას, დამქირავებელი კომპანიის/ორგანიზაციის ან უშუალო ხელმძღვანელის საკონტაქტო ინფორმაცია და პოზიციისა და სტაჟის ამსახველი ცნობა სამუშაო ადგილიდან;
  • გაცვლით პროგრამაში, სასწავლო ტრენინგში, სემინარში, კონფერენციასა და სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტები.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:

მიმართულება:    აკადემიური ხარისხი
მენეჯმენტი   ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის მენჯმენტში
საბანკო საფინანსო საქმე   ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საბანკო საქმეში
ტურიზმის მენეჯმენტი (მიმართულება მიმდინარეობს მილევად რეჟიმში)   ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ტურიზმში

მოკლე აღწერა

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს თანამედროვე ბიზნეს-გარემოზე, მის ცვალებად და მზარდ მოთხოვნებზე ორიენტირებული პროფესიონალი, რომელიც ბიზნესის ადმინისტრირების ერთ-ერთ დარგში (მენეჯმენტი, საბანკო-საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი) ღრმა და სისტემური თეორიული, ემპირიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე:

  • იმოქმედებს, როგორც სანდო და დამოუკიდებელი ექსპერტი კომპანიის/ორგანიზაციის სტრატეგიის ჩამოყალიბის, მისი შეფასებისა და განვითარების პროცესში;
  • კვლევისა და გადაწყვეტილების მიღების ინსტრუმენტების გამოყენებით, დამოუკიდებლად შეძლებს პრობლემების იდენტიფიცირებასა და მათ ეფექტურად გადაჭრას;
  • გახდება კომპანიის/ორგანიზაციის ეფექტური გუნდის წევრი, შეძლებს მულტიდისციპლინურ გარემოში თანამშრომლობას კომპანიის/ორგანიზაციის წარმატებისათვის;
  • პროფესიულ და აკადემიურ სფეროში შეძლებს მონაცემებზე დაყრდნობით მიღებული გადაწყვეტილებებისა და შედეგების ადვოკატირებას.

დასაქმების სფეროები

პროგრამის კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს კერძო და საჯარო სექტორში მართვის სხვადასხვა ფუნქციონალურ სფეროში წამყვან მენეჯერულ პოზიციებზე.

შენიშვნა: ტურიზმის მენეჯმენტი (მიმართულება მიმდინარეობს მილევად რეჟიმში)

საკონტაქტო ინფომაცია

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი
თბილისი, ქ.ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, E კორპუსი
☏ (+995 32) 222 00 09 (180)
✉ bte@ilaiuni.edu.ge

თამარ თაყაიშვილი
პროექტების მენეჯერი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
☏ (+995 32) 222 00 09 (181)
✉ tamar_takaishvili@iliauni.edu.ge

Share on :

MBA (Eng)
ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი
?>
Loading please wait....