საზოგადოებრივი ურთიერთობები – BTE

ბიზნესის სკოლა

სამაგისტრო პროგრამები

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 60 ვაკანტური ადგილი
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: ზეპირი გამოცდა.რეზიუმე (CV)

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საზოგადოებრივი ურთიერთობების მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნებიდან გამომდინარე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში ისეთი კადრების მომზადება, რომლებიც ორგანიზაციული კონტექსტისგან დამოუკიდებლად შეძლებენ ორგანიზაციებისთვის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიისა და ტაქტიკის განსაზღვრას, ასევე – ორგანიზაციების შიდა და გარე კომუნიკაციის წარმართვას, დარგში არსებული უახლესი ტენდენციებისგათვალისწინებით.

პროგრამა შემუშავებულია გერმანიის ქემნიცის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტსა და აშშ-ის სამხრეთ კაროლინას უნივერსიტეტში არსებულ ანალოგიურ პროგრამებზე დაყრდნობით, აკადემიური პერსონალის გამოცდილების საფუძველზე.

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  • იმუშაოს როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურებსა და კომუნიკაციის სპეციალიზებულ სააგენტოებში;
  • სწავლა განაგრძოს შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე.

თამარ თაყაიშვილი
პროექტების მენეჯერი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
☏ (+995 32) 222 00 09 (181)
✉ tamar_takaishvili@iliauni.edu.ge

მურო თაკალანძე
საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის განვითარების მენეჯერი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
murtaz.takalandze@iliauni.edu.ge

Share on :

ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი
სამაგისტრო პროგრამების კატალოგი
?>
Loading please wait....