ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ამავე უნივერსიტეტის საბაკალავრო საფეხურის პროგრამების აქტიური სტუდენტებისთვის მართავს მათემატიკის ოლიმპიადას.

ოლიმპიადის რეგისტრაცია იწარმოებს 24 დეკემბრიდან 9 იანვრის ჩათვლით ვებგვერდზე – სარეგისტრაციო ფორმა.

ოლიმპიადა გაიმართება 12 იანვარს, ხოლო ინფორმაცია ოლიმპიადის ჩატარების დროისა და აუდიტორიის შესახებ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსდება 10 იანვარს;

შედეგები უნივერსიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 15 იანვრისა;

სტუდენტს უფლება ეძლევა, შედეგების გამოქვეყნებიდან არაუმეტეს 2 დღის ვადაში აპელაციის განცხადებით მიმართოს ფაკულტეტს მეილზე: matholympiad@iliauni.edu.ge

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართის სახით წარმოდგენილ სტუდენტთა ოლიმპადის ჩატარების წესში.

საბაკალავრო პროგრამის: „მათემატიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)“ სტუდენტის მიერ მიღებული საბოლოო ქულა გათვალისწინებული იქნება ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტისათვის გამოყოფილი კვოტის ფარგლებში სტიპენდიანტთა შერჩევაში.

ბილეთების ნიმუში

მათემატიკის ოლიმპიადის ჩატარების წესი

2019